Az oldal üzemeltetője:

Fábián Group Kft.

Adószám: 25725504-2-41
Székhely: 1048. Budapest, Bőröndös u. 14
F-gáz azonosító 1000000024839
Telefon: +36-70-943-4372
e-mail: profiszerelo@gmail.com

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Fábián Group Kft. birtokolja a Weboldalon látható információkat. Az klimaakciok.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. Az oldalon megjelenő minden szöveges vagy képi tartalom szerzői oltalom alatt áll, azoknak bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Fábián Group Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A weboldalon megjelenő tartalom a Fábián Group Kft. szellemi alkotása.

Az adatkezelés célja:

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy rögzítse a Fábián Group Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi-és kezelési elveket, az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési tájékoztatóban rögzített alapelveket és kötelezettségeket magára nézve kötelező érvényűként fogadja el.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat bármikor megváltoztassa és ennek tényéről késedelem nélkül tájékoztassa ügyfeleit, partnereit és a további érintetteket. Adatkezelő garantálja, hogy a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, továbbá megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelését és teljes biztonságát garantálja az Adatkezelés teljes időtartama alatt.

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyekre a jelen adatvédelmi tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található bármelyik hivatkozás vezet/landol. Ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelő a személyes adatok kezelését, tárolását, továbbítását a hatályos jogszabályoknak megfelelően, azzal teljes összhangban végzi, így különösen az alábbiakkal:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
2000. évi C. törvény a számvitelről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre
Ha a Felhasználó valamely szolgáltatás felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, telefonszám, e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.
Amennyiben a Felhasználó valamely szolgáltatás részére e-mailt (pl. kapcsolatfelvételi üzenet, ajánlatkérés rendezvényre, ajánlatkérés esküvőre stb..) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó nevét és e-mail címét, a felhasználóhoz köthető rendezvények időpontját és címeit és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
A fentebb leírtaktól függetlenül előfordulhat, hogy a szolgáltatás üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül az Adatkezelőhöz tartozó weboldalak bármelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen és ehhez hasonló tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott adatkezelésnek, ezért minden rendelkezésre álló eszközzel megpróbálja az ilyen jellegű adatkezelések megakadályozását és kiszűrését.

Az adatkezelő által kezelt további adatok köre

Az Adatkezelő a testre szabott ajánlatkészítés és egyéb szolgáltatások érdekében ún. cookie-kat helyezhet el weboldalai bármelyikén. Az ún. cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-kat a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve cookie-k alkalmazásának tiltását is be tudja állítani a böngészőjében.
A rendszer működése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során jönnek létre, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata és cselekménye nélkül a belépéskor, illetve a kilépéskor automatikusan naplózza.

Az Adatkezelő által kezelt adatok körének részletezése

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él említett jogával.

Amennyiben a weboldalon keresztül Ön nem lép kapcsolatba velünk, csak látogatója a weboldalnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

Panasz- és kifogáskezelés

Az adatkezelés célja: A Fábián Group Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR előírásainak megfelelően.
A kezelt személyes adatok típusa: a panaszt tevő fogyasztó neve, lakcíme, panaszbejelentés helye, ideje, módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonylatok jegyzéke, a panasz leírása, jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, felvevőjének neve, aláírása,
Adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányainak és a feladási igazoló tekintetében az Fogyasztóvédelmi Törvény előírásai alapján.
Adattovábbítás nem történik.

Marketing célú adatbázis építése és kezelése

A marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat adók adatait a Fábián Group Kft. kezeli.
Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail-en keresztül történő hírlevelek kiküldése, nyereményjátékon való részvétel, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelő ajánlatainak továbbítása.
Direkt marketing célú megkereséshez csak 18. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól szóló törvény előírásainak megfelelően.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám. Az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos adatokat az Adatkezelő zárt hírlevélküldő rendszere tárolja.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.
A marketing célú üzenetek küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az Adatkezelő központi e-mail címén, a fabiangroupkft@gmail.com címen lehet kérni.

Weboldal adatrögzítése és adatkezelése

A klimaakciok.hu weboldal adatkezelései

Az adatkezelést a Fábián Group Kft. végzi, a weboldal meglátogatásával a szerver nem rögzít felhasználói adatokat.

Külső szolgáltatók adatkezelése

Az klimaakciok.hu weboldal html kódja a Fábián Group Kft.- től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban, ezért felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ezen okból kifolyólag képesek felhasználói adatokat gyűjteni.
A felhasználók számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szervere szolgálja ki, amiről történő adatkezelésről az illetékes adatkezelők tudnak felvilágosítást adni. (Google Analytics szervere).
A honlapon elhelyezésre került a facebook.com és instagram.com címen elérhető szolgáltató kód.

Az Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Az adatkezelés elvei és módja

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban foglaltak rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján és kizárólag a célhoz kötötten használja fel.
Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő céllal kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg biztosítja számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes esetekben külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben- hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni, ill.egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb..- harmadik fél számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.
Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok, sem más szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljából továbbított. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, ill. kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, amennyiben igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.
A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.
A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését
A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adat kezelésére a jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, ill. védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.
Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül, vagy e-mail küldésével mondható le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisából törli a felhasználó személyes adatait.
A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a felhasználó vitatja a kezelt adat pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
Felhasználó kérheti személyes adatainak kezelésének korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, továbbá akkor is kérheti, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából. Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és vagy azokat másik adatkezelő részére továbbítsa. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamely szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ebből származó következményekért nem tehető felelőssé.
Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését, vagy hasznosítását átadja részben vagy egészben harmadik fél részére, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik fél számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe.
Az Adatkezelő az adattovábbítás megtiltására lehetőséget kell, hogy biztosítson a Felhasználó részére.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkori hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető a Fábián Group Kft. adatvédelmi tisztviselője a fabiangroupkft@gmail.com e-mail címen.
A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, +36 1 391 14 00) fordulhat.
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per- az érintett választása szerint- az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.